Call Center

Call Center

02-078-1111กลุ่มธุรกิจดิจิตอล

อำพลฟูดส์ พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้าถึงผู้บริโภคอย่างตรงจุด! ทั้งในรูปแบบ B2C ( Business to Customer ) และ B2B (Business to Business) ภายใต้ “กู๊ดไรฟ์ฟอยู (Good Life for You)” นำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังนำเสนอข้อมูล รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอร่อยจากคนในพื้นที่ ผ่านแพลตฟอร์ม “คลับอร่อย (Club Aroy) พร้อมเข้าถึงผู้บริโภคทุกช่วงวัย www.goodlifeforyou.com , www.clubaroy.com