Call Center

Call Center

02-078-1111จรรยาบรรณทางธุรกิจ

กลุ่มอำพลฟูดส์

แนวทางนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการทำงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหมดมั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของเราเป็นไปตามหลักจริยธรรมและสอดคล้องตามกฎหมายเป็นความรับผิดชอบ ของพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางนี้

การสร้างสินค้านวัตกรรมของอำพลฟูดส์ ไม่ได้เพียงเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ที่สามารถแข่งขันได้ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังมองถึงความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

1. การคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

อำพลฟูดส์ฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส โดยมีหลักการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางสังคมที่ดี เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

01. ผู้ถือหุ้น

 • เคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นโดยนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
 • บริหารกิจการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น
 • เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วนให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และเอกสารการเงินแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม

02. ลูกค้า

 • สนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัย พร้อมบริการ อย่างเสมอภาค
 • ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมต่อลูกค้า
 • ให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงแก่ลูกค้า
 • รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
 • ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้า

03. พนักงาน

 • ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ ด้วยความเสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ
 • ให้ผลตอบแทนการทำงานที่เหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและ ผลงาน
 • ให้สวัสดิการที่เหมาะสม
 • ให้ความเป็นธรรมและให้สิทธิในการร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
 • จัดสถานที่ทำงาน ให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล
 • เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน ตลอดจนเก็บประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ

04. คู่ค้า

 • ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
 • ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมต่อคู่ค้า
 • รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่คู่ค้า

05. สังคมและชุมชน

 • ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนาสังคม ชุมชน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สังคม และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่
 • ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการทำงานให้กับบริษัทฯ อาจเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตนของของกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงาน ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ความขัดแย้งนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางให้ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้

01. การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน

 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นการส่วนตัว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการ ทำงานในนามบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือ สถาบันการเงินในฐานะของลูกค้า ของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว

02. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

 • การทำธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทางานของบริษัท และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอัน เป็นการแข่งขัน กับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม การทำธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้ บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

03. การทำธุรกิจใด ๆ กับบริษัท

 • การทำธุรกิจใด ๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใด ๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัท ก่อนเข้าทำรายการ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการหรือกระทำการใด ๆ ในนามบริษัทผู้ทำรายการในนามบริษัทมีหน้าที่ ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้า ว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือไม่ ก่อนทำรายการเพื่อป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

04. การรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ บริการ หรืออื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ยกเว้น
 • (ก) ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม
 • (1) ของขวัญต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท โดยให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ หรือ
 • (ข) กรณีที่บริษัทประกาศกำหนดเป็นระเบียบโดยเฉพาะ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท แต่พึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ หรือไม่ เหมาะสมสำหรับความสัมพันธ์ปกติกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

05. การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา

 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่อาจรับคำเชิญไปดูงาน สัมมนา และทัศนศึกษา ซึ่งคู่ค้า เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าที่พักให้ได้ และในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไปดูงาน สัมมนาและทัศนศึกษา โดยบริษัทออกค่าใช้จ่าย ห้ามรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

3. การเปิดเผยข้อมูล

การรายงานทางการเงินและการจัดทำบัญชี บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐาน ในการจัดทำบัญชี รายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน และมีการควบคุมภายใน อย่างเหมาะสม รวมถึงมีกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่า การรายงานทางการเงินและการจัดทำบัญชีสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5. การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

01. การดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า, คู่ค้า, คู่แข่ง, ผู้ถือหุ้น, พนักงาน

02. ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบโดยไม่เป็นธรรม

03. การคัดเลือกและให้ทำงานโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ, สีผิว, เพศ, อายุ, ศาสนา, ความบกพร่องทางร่างกายที่ไม่มีผลกับงาน, ความเชื่อด้านการเมือง

04. มีความรับผิดชอบที่จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

05. การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ในความครอบครอง หรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ

6. การปกป้องและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ

01. พนักงานทุกคนต้องปกป้องดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ และใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

02. ต้องเอาใจใส่ในการดำรงไว้ซึ่งข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

03. ต้องไม่นำเอาโอกาสในทางธุรกิจของบริษัทฯ มาใช้เป็นการส่วนตัว หรือการใช้ทรัพย์สิน, ข้อมูล, ตำแหน่งของบริษัทเพื่อโอกาสในทางธุรกิจของตนเอง

7. การปกป้อง ดูแลรักษา ทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษา การใช้ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น บริษัทมีนโยบายจะจัดทำเอกสารทางธุรกิจ บันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงินด้วยความสุจริต ทันเวลา ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่าเหมาะสม และต้องไม่สื่อสารข้อมูลอันมีสาระสำคัญ และยังมิได้เปิดเผยสู่สาธารณชน ซึ่งได้รับรู้มาจากหน้าที่งานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ และบุคคลภายนอกที่ไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมูลนั้น และมีหน้าที่ต้อง ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อป้องกันไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ทั้งนี้รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับ

8. การต่อต้านการคอรัปชั่น

บริษัทต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วย งานภายนอก หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์ หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ ประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้

01. จัดระบบการตรวจสอบ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระทำทุจริต หรือ แสวงหาผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

02. กำชับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายของราชการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำสั่งของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

03. สร้างระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มีมาตรฐานโปร่งใส และตรวจสอบได้

04. สร้างระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และตรวจสอบอย่างทันท่วงที เช่น การนำระบบ ERP มาบริหารองค์กร การใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ การมีระบบคุณภาพและการจัดการต่าง ๆ

05. ดำเนินการทางวินัย และหรืออาญากับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด

9. การเสนอเงิน สิ่งจูงใจ หรือรางวัล

บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใด ๆ แก่ลูกค้า คู่ค้า ของบริษัท หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยง รับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท

10. การมีส่วนร่วมทางการเมือง

01. บริษัทจะไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด ยกเว้นในกรณีที่การให้ความสนับสนุนนั้นได้รับ อนุญาตตามกฎหมายและสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม

02. บริษัทฯไม่อนุญาตให้พนักงานนำสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้ในการรณรงค์หาเสียงทางการเมือง หรือการระดมเงินทุนทางการเมือง หรือเพื่อจุดประสงค์ของ พรรคการใดโดยเฉพาะ

03. บริษัทฯ ห้ามผู้บังคับบัญชา พนักงานในทุกระดับชั้น สั่งการหรือโน้มน้าว ด้วยวิธีการใด ๆ ที่ทำให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท

11. การดำเนินการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

บริษัทฯ ดำเนินการอย่างจริง และตระหนักถึงความสำคัญของระบบคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานแรงงาน ความรับผิดชอบ ทางสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยได้จัดตั้งระบบคุณภาพและการจัดการ เพื่อที่จะรักษาและปรับปรุง ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สังคมและชุมชน ตลอด จนพนักงานทุกระดับ

12. การป้องกันการฟอกเงิน

บริษัทจะไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดใช้ช่องทางธุรกิจของ บริษัท เพื่อการถ่ายเท ปกปิด หรืออำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่มิชอบด้วยกฎหมาย อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และ /หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทหรือไม่ก็ตาม

13. สิทธิมนุษยชน

การละเมิดสิทธิมนุษยชนถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยโดยรวม บริษัทในฐานะที่เป็นพลเมืองของสังคมจึงยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล โดยได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ยึดหลักการเคารพในสิทธิแรงงาน และสิทธิมนุษยชน สอดคล้อง ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

14. ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของบริษัท หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธิที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้ สิทธินั้นอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย

การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ

01. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่า มีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณให้รายงานโดยทันที โดยบริษัทจะ พิจารณาลงโทษ ตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณีให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคล ในกรณีที่การฝ่าฝืน หรือกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณมีผลทำให้เกิด ความเสียหายต่อชื่อเสียงและสถานะทางการเงินของบริษัทจนกลายเป็นความผิดทางอาญา บริษัทจะดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดตามดุลยพินิจของบริษัท

02. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

03. ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมีหน้าที่ ในการสอดส่องดูแลและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด

04. กำหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการ

ฝ่ายจัดซื้อ โดยมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ดูแล ปรับปรุง จรรยาบรรณธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
 • พิจารณาเรื่องร้องเรียน กล่าวหาว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ และทำการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียนดังกล่าว
 • วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมายของจรรยาบรรณของบริษัท
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมเสนอให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุก 6 เดือน
 • มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ในกรณีที่พบเห็น หรือถูกกดดัน/บังคับให้กระทำใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ ให้รายงาน ต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณ แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ยังสามารถรายงานผ่าน website และ intranet ของบริษัท ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านโดยตรงไปยังคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือ ส่ง e-mail มาที่คณะกรรมการจรรยาบรรณ โดยตรง บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลความลับ และคุ้มครองผู้ที่รายงานเป็นอย่างดี และผู้รายงานไม่ต้องรับโทษใด ๆ หากกระทำโดยเจตนาดี และมุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวกับ พนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้

Privacy Preferences

ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิดคุกกี้แต่ละประเภทได้ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) ดังนี้

Manage Consent Preferences

 • การตั้งค่าคุกกี้
  Always Active

  คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)เปิดใช้งานตลอดเวลา คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้


 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ


 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจได้รับข้อมูลและโฆษณาทั่วไปที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน


บันทึกการตั้งค่า