Call Center

Call Center

02-078-1111สุขภาพที่ดี ย่อมมาจากอาหารที่ดี

กลุ่มอำพลฟูดส์

กลุ่มอำพลฟูดส์ มุ่งสร้างสรรค์โภชนาการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง ทุ่มเทศักยภาพการวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุด ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้บริโภค

การสร้างสินค้านวัตกรรมของอำพลฟูดส์ ไม่ได้เพียงเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ที่สามารถแข่งขันได้ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังมองถึงความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

นอกจากนวัตกรรมที่ทันสมัย โดดเด่น ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งถือเป็นปรัชญาการดำเนินธุรกิจของอำพลฟูดส์มาตลอด 3 ทศวรรษ คือ การรักษาคุณภาพของสินค้าและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่อำพลฟูดส์ยังคงยึดมั่นตลอดไป


วิสัยทัศน์ :

กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลก ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม


ปรัชญา :

นวัตกรรมอาหารสุขภาพ เพื่อความสะดวกและความสุขของผู้บริโภค


ภารกิจองค์การ

สร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารไทย

เพื่อสุขภาพด้วยการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

เพิ่มประสิทธิภาพ

ด้วยระบบการจัดการและเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค

พัฒนาเครือข่าย

การกระจายสินค้าที่ครอบคลุมทั่วโลก ด้วยระบบการจัดการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและคู่ค้าธุรกิจ

เสริมสร้าง

ให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจเชี่ยวชาญการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย พร้อมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีความสุขให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม

สร้างความพึงพอใจ

ให้กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรสีเขียวให้ยั่งยืนด้วยการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สมรรถนะหลัก

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

การทำงานเป็นทีม

การบริหารแบบมีส่วนร่วม

ความซื่อสัตย์เที่ยงตรง
และสำนึกในความรับผิดชอบ

การปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

คุณค่า

Accountability and Participation to build Teamwork

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม

Moral and Social Responsibility

มีศีลธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

Produce Innovative Products and Services

สร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ

Operate entire supply chain for high quality products to achieve customer satisfaction

การจัดการโซ่อุปทานให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

Learning Organization and Continuous Improvement

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง