Call Center

Call Center

02-078-1111“ อำพลฟูดส์อาสา ” เดินหน้าภารกิจเพื่อสังคม มอบอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร

18 กุมภาพันธ์ 2565

 

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณคำพันธ์ ขันทะหัตถ์ ผู้อำนวยการส่วนงานวางแผนและการผลิต พร้อมกลุ่มอำพลฟูดส์อาสา เดินทางสู่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้นักเรียนรีไซเคิลจากกล่อง UHT ภายใต้โครงการกล่องวิเศษ และอุปกรณ์กีฬา มอบให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง (ทุ่งโพธิ์ทะเล) จังหวัดกำแพงเพชร โดยมุ่งหวังให้นักเรียนในพื้นที่ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน

 

             โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) มีจำนวนนักเรียนประมาณ 170 คน ในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาที่ 6 โดยมีจำนวนนักเรียนต่อห้องประมาน 20 - 30 คน เป็นโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพียง 1 ห้อง และมีคอมพิวเตอร์ที่มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เพียง 10 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน รวมถึงโต๊ะเก้าอี้นักเรียนมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่เหมาะสมกับช่วงอายุของนักเรียน ทั้งนี้ ในปี 2565 ทางโรงเรียนจะต้องรับนักเรียนในเขตพื้นที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 3 เพิ่มเติม ซึ่งจะกระทบต่อทรัพยากรที่ทางโรงเรียนมีอยู่

 

             กลุ่มอำพลฟูดส์อาสา เกิดขึ้นจากนโยบายของอำพลฟูดส์ที่ต้องการให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้นำสภาพปัญหาของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดบ้านเกิด โรงเรียนเก่าของตนเอง หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่มีสภาพปัญหามาร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยมุ่งเน้นภาคการศึกษา และสิ่งแวดล้อม พร้อมแนวคิด และวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนนั้น ๆ

 

            คุณคำพันธ์ ขันทะหัตถ์ กล่าวว่า “ผมในฐานะศิษย์เก่า โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ได้มาเห็นสภาพปัญหาของทางโรงเรียน ทั้งเรื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเก่า ชำรุด เลยได้นำกลับไปพูดคุยกับกลุ่มอำพลฟูดส์อาสา ทางกลุ่มก็ได้นำไปเสนอผู้บริหาร จึงเป็นที่มาที่ผมและกลุ่มอำพลฟูดส์อาสากว่า 10 ชีวิต นำอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่โรงเรียนขาดแคลนมามอบในวันนี้”

 

              กว่า 35 ปีที่ผ่านมา อำพลฟูดส์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ทังนี้ บริษัท ฯ ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดมา ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ อำพลฟูดส์อาสา โครงกล่องวิเศษ และมังกี้ ไอส์แลนด์ โดยทั้งหมดนี้ เพื่อหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข่าวสารอื่นๆ