Call Center

Call Center

02-078-1111อำพลฟูดส์ 30 ปี สุขภาพดีด้วยกัน รณรงค์ #ลดโรคส่วนตัวสูง คว้ารางวัลสุดยอดแผนการตลาดระดับ Bronze ในงาน MAT Award 2018

 

          อำพลฟูดส์ ผู้นำนวัตกรรมอาหารไทย สู่ตลาดโลกด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจมาก 3 ทศวรรษ ภายใต้นิยาม “The Healthy Taste” ที่สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และโภชนาการที่ดีที่สุดให้แก่ทุกคน พร้อมทั้งมุ่งเน้นสุขภาพของผู้บริโภค โดยส่งความรู้สึกผ่าน ผลิตภัณฑ์ เพื่อต้องการให้คนไทยหันมาบริโภคอาหารที่ดีละเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 

 

            ด้วยโอกาสครบรอบ 30 ปี ของอำพลฟูดส์ จึงได้สร้างสรรค์แคมเปญ  “อำพลฟูดส์ 30 ปี สุขภาพดีด้วยกัน รณรงค์ #ลดโรคส่วนตัวสูง”  โดยมุ่งให้ผู้บริโภคให้หันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่ดีต่อ สุขภาพ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคจากการบริโภคอาหาร หรือโรค NCDs  โดยข้อมูลสถิติจากกระทรวงสาธารณะสุขพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรค NCDs มีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยชั่วโมงละ 37 คน ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึง ต้องการเน้นให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของการบริโภคเครื่องปรุงรสที่มีปริมาณเกลือโซเดียมและน้ำตาล ต่ำเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคส่วนตัวสูง 

 

          จากความต้องการให้คนไทยหันมาบริโภคอาหารที่ดีละเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่งผลให้แคมเปญ “อำพลฟูดส์ 30 ปี สุขภาพดีด้วยกัน รณรงค์ #ลดโรคส่วนตัวสูง”  ได้รับรางวัลสุดยอดแผนการตลาดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ในระดับ Bronze Award จากเวที MAT Award 2018 ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่ส่งเสริมและเชิดชูนักการตลาดไทยที่มีศักยภาพ  สร้างแรงบันดาลใจ และให้สนับสนุนการพัฒนานักการตลาดไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล โดยพิจารณาจากแนวคิด  กลยุทธ์ด้านการตลาด  แผนการดำเนินงาน และผลลัพธ์ธุรกิจต่อตราสินค้า ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงการตลาดเป็นผู้ตัดสินรางวัลในครั้งนี้

ข่าวสารอื่นๆ