Call Center

Call Center

02-078-1111อำพลฟูดส์ เพื่อสังคม

อำพลฟูดส์ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านหลากหลายโครงการที่ช่วยสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร โครงการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวล และธนาคารขยะ เป็นต้น ซึ่งทุกโครงการนั้นมุ่งเน้นการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม จากความสำเร็จดังกล่าว ทำให้ อำพลฟูดส์ เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในฐานะผู้นำนวัตกรรมอาหารที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแห่งหนึ่ง

Recycle Bank ธนาคารขยะ

การดำเนินธุรกิจและกระบวนการผลิตของอำพลฟูดส์ จะเกิดขยะทั้งประเภทขยะมูลฝอยและขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ หรือขยะรีไซเคิล ได้แก่ กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ และอโลหะ เป็นต้น ซึ่งหากมีการคัดแยกประเภทขยะ และควบคุมปริมาณขยะที่ต้นทางจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการลดการใช้ทรัพยากรและยังสามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายขยะอีกด้วย

โครงการกล่องวิเศษ

"โครงการกล่องวิเศษ (Magic Box)" โดยบริษัท อำพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง จำกัด เป็นโครงการที่ห่วงใย และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ด้วยการนำกล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มประเภท ยูเอชที (UHT) ทุกผลิตภัณฑ์ เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (Recycle) เพื่อแปรรูปเป็นแผ่นชิปบอร์ด (Chipboard) และนำมาประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ที่แข็งแรงและทนทาน เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลน ทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ ภายใต้สโลแกนว่า " แกะ ล้าง เก็บ ส่ง "

Bio Gas การผลิตก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) หรือไบโอก๊าซ คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการหมักย่อยสลายของสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน (anaerobic digestion) โดยทั่วไปจะหมายถึง ก๊าซมีเทน ที่เกิดจากการหมัก (fermentation) ของสารอินทรีย์ โดยกระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในหลุมขยะ กองมูลสัตว์ และก้นบ่อแหล่งน้ำนิ่ง กล่าวคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสารอินทรีย์หมักหมมกันเป็นเวลานานก็อาจเกิดก๊าซชีวภาพ

Food Waste

โครงการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษอาหาร (Food Waste) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร (Food Waste Biogas System) ของบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ก่อสร้างขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการจัดการขยะอินทรีย์ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีการบำบัดของเสียแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) นอกจากสามารถผลิตก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในรูปพลังงานทดแทนแล้ว ยังได้ผลพลอยได้คือกากของเสียจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ ที่สามารถใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ อันจะเป็นการช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน

Wood Pellet เชื้อเพลิงชีวะมวลอัดเม็ด

เนื่องจากทาง บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด มีใยมะพร้าวซึ่งเป็นชีวมวลที่ได้จากการเตรียมวัตถุดิบจำนวนมาก ในช่วงแรกใช้วิธีการนำไปเผาในเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) ทันที แต่ค่าความร้อนไม่คงที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler)ไม่ได้ ภายหลังบริษัทฯ ได้เห็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านการทำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ทำให้มีแนวคิดที่ว่า วัตถุดิบใยมะพร้าวที่มีอยู่นั้นน่าจะสามารถนำไปใช้ทำเป็น เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด หรือ Wood Pellets ได้เหมือนกัน ดังนั้นจึงได้นำวัตถุดิบใยมะพร้าวเข้าไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อหาค่าความหนาแน่น ผลปรากฏว่า จากเดิมค่าความหนาแน่นของใยมะพร้าวจะอยู่ที่ 52 kg/m3 แต่หากนำใยมะพร้าวมาทำเป็น Wood pellets ค่าความหนาแน่นจะเพิ่มไปที่ 573.6 kg/m3 ซึ่งค่าความหนาแน่นนั้นส่งผลต่อค่าความร้อนของวัตถุดิบที่มากขึ้นด้วย

Gasification พลังงานทดแทนจากชีวมวล

กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น (Biomass Gasification) เป็นกระบวนการที่ทำให้องค์ประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีอยู่ในเชื้อเพลิงชีวมวล เปลี่ยนรูปไปเป็นแก๊สเชื้อเพลิงที่จุดไฟติดและมีค่าความร้อนสูง โดยอาศัยปฏิกิริยาอุณหเคมี (Thermo-chemical Reaction) ซึ่งแก๊สเชื้อเพลิงดังกล่าวนี้ประกอบด้วย แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) แก๊สไฮโดรเจน (H2) และแก๊สมีเทน (CH4) ซึ่งสภาวะที่ทำให้เกิดแก๊สดังกล่าวก็คือ สภาวะการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ เป็นสภาวะที่มีการจำกัดปริมาณอากาศหรือแก๊สออกซิเจน เพราะหากมีแก๊สออกซิเจนเพียงพอ หรือมากเกินพอจะกลายเป็นกระบวนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ (Combustion) และมีการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้ำออกมาซึ่งไม่ติดไฟ