Call Center

Call Center

02-078-1111บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

กว่า 3 ทศวรรษของ อำพลฟูดส์ เราได้สร้างสรรค์โภชนาการที่ดีที่สุดให้แก่คนทั่วโลก และยังให้การสนับสนุนเกษตรกรของไทย เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหารที่มี "คุณค่า" ทางโภชนาการสูง ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ชาวอำพลฟูดส์ยึดถือมากกว่า 3 ทศวรรษ

อำพลฟูดส์ มุ่งเน้นการทำงานที่เป็นทีม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด โดยทุกผลิตภัณฑ์ของอำพลฟูดส์ผลิตจากความตั้งใจ ที่มอบ "คุณค่า" ที่ดีที่สุดจากเราสู่ผู้บริโภคทุกคนทั่วโลก แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอันโดดเด่น

ปัจจุบันอำพลฟูดส์ถือเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มด้วยระบบจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเจ้าแรกของโลก มาพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งยังคงสืบทอดตำนานอาหารไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้แก่ชาวไทย และผู้บริโภคทั่วโลก

อนาคตของ อำพลฟูดส์จะมุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของสังคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและมาตรฐานสากลสูงสุด และรักษาไว้ซึ่งการส่งมอบ "คุณค่า" ที่ดีที่สุดจากเราถึงผู้บริโภคทุกคนของเราตลอดไป

รายละเอียดการเข้าชม

สถานที่

: โรงงานนครปฐม

ช่วงเช้าเวลา

: 9.00 – 12.00 น.

ช่วงบ่ายเวลา

: 13.00 – 16.00 น.

จำนวนผู้เข้าชม

: ไม่เกิน 60 ท่าน / คณะ

ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชมโรงงาน

1. กรุณาตรงต่อเวลา

2. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม และเรียบร้อย อนุญาตให้สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือ รองเท้าผ้าใบเท่านั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ

3. เส้นทางการเดินเยี่ยมชมโรงงานให้ผู้มาเยี่ยมชมเดินตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ของอำพลฟูดส์กำหนดให้เท่านั้น

4. ห้ามถ่ายภาพเมื่ออยู่ในบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด

5. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด ให้สูบบุหรี่ในบริเวณที่อนุญาตให้สูบได้เท่านั้น

6. ในขณะเดินเยี่ยมชมโรงงาน ห้ามผู้มาเยี่ยมชมสัมผัสเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดๆ ทุกชนิด

7. ในขณะเดินเยี่ยมชมโรงงาน ให้ผู้มาเยี่ยมชมสวมหมวกตามที่โรงงานจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

8. ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าชมโรงงานไป